Varför ska man bodela vid skilsmässa eller separation?

När man skiljer sig eller separerar uppstår ofta frågor om bodelning. Hur gör man? Måste man ha en jurist? Läs mer om när, hur och varför ni ska bodela om ni går skilda vägar.

Bodelning mellan makar

Utgångspunkten när man skiljer sig är att makarna gemensamt ska bodela och sedan upprätta ett skriftligt dokument som redogör för hur egendomen fördelas dem emellan. Båda makarna ska sedan underteckna handlingen som vanligen kallas för bodelningsavtalSkriftlig handling över bodelning. Läs mer. Det finns situationer då det räcker med en enklare bodelningshandling, som när makarna har ett äktenskapsförordAvtal mellan makar eller blivande makar om egendomsordningen i deras äktenskap. Läs mer där det avtalats att all makarnas respektive egendom är enskildEn makes egendom som inte är giftorättsgods. Läs mer, eller då ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Vad händer om en bodelning inte sker?

Det finns fall där bodelning efter en skilsmässa inte har skett och där en av makarna återkommit efter många år för att begära en bodelning. Till skillnad från samboförhållanden finns ingen uttrycklig tidsgräns för hur sent en make eller maka kan begära en bodelning. Det innebär i praktiken att det går att bodela långt efter skilsmässan. Det kan vara så att ena maken har stått som ägare på en fastighet under äktenskapet, behållit denna efter skilsmässan, och senare vill sälja denna till någon annan. Inskrivningsmyndigheten, som beviljar lagfarterInskrivning av fastighetsförvärv. Ansökan om lagfart görs vid en inskrivningsmyndighet och inskrivningen görs i ett inskrivningsregister. Läs mer, kommer då att ställa frågan till den av de före detta makarna som inte äger fastigheten, om denne har något att anföra kring försäljningen.

Bodelning mellan sambor

För sambor ser lagstiftningen lite annorlunda ut. När man separerar från sin sambo måste man bodela endast om någon av samborna begär det. Dessutom har man bara ett år från separationen på sig att begära en bodelning. Har mer än ett år sedan separationen förflutit förloras också rätten att begära bodelning. För sambor är det enbart bostad och bohag som är anskaffat för gemensamt bruk, så kallad samboegendom, som kan bodelas.

Det finns också situationer då två personer som varit gifta eller sambo står tillsammans på en fastighet, men aldrig bodelar. Det innebär att man blir samägare till den egendom som skulle ha bodelats. Vid samägandeBehovet av ett samäganderättsavtal uppstår när flera personer äger något tillsammans, t ex en båt, en bil, en häst eller en fastighet. Läs mer tillämpas en särskild lagstiftning som reglerar hur exempelvis en försäljning får gå till.

Att bodela är med andra ord viktigt att göra efter en separation.

Emelie Kardell

Jurist (föräldraledig till mars 2019)

De råd vi ger här är generella och ska inte automatiskt användas i enskilda ärenden. Om du vill diskutera ett specifikt fall rekommenderar vi att du kontaktar en jurist.
Du är välkommen att föreslå ämnen du tycker att vi ska skriva om, använd då kommentarsfältet nedan eller maila till post@helpforsakring.se

Kontakta oss på 0771-985 200 eller post@helpforsakring.se