Umgänge

Den rätt ett barn har att få umgås med den förälder det inte bor tillsammans med.

Det är värt att notera att det är barnet som har denna rätt - inte föräldrarna. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med båda föräldrarna tillgodoses.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se