Vårdnadshavare

Den eller de som har det juridiska ansvaret för ett barn.

Vårdnadshavare kan vara ena eller båda föräldrarna eller en annan person som utses av domstol.

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna ska fatta beslut i viktiga frågor gällande barnet tillsammans. Det betyder inte att barnet ska bo lika mycket hos båda föräldrarna. Skulle ena föräldern begära att vårdnaden ska utövas av denna ensam ska tingsrätten fatta ett beslut i frågan.