Vårdnad

Den rätt och skyldighet en vårdnadshavare har att sörja för barnets personliga omvårdnad, angelägenheter och uppfostran i övrigt. Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet.