Tvegifte

Den som är ogift ingår äktenskap med gift person eller den som redan är gift ingår nytt äktenskap innan det tidigare är upplöst. Detta är ett brott enligt brottsbalken.