Testamente

Ett testamente är ett ensidigt förordnande genom vilket en person förfogar över den egendom som personen äger. Det är en dödsrättshandling som reglerar vad som händer med egendomen vid en persons dödsfall. Testamentet ska ge uttryck för testatorns yttersta vilja och kan återkallas av testatorn fritt så länge testatorn lever.

Många skriver andra handlingar eller gör muntliga uttalanden och löften angående vad de vill ska ske med deras tillgångar när de går bort. Dessa är inte bindande. Arvingarna kan välja att respektera en sådan förklaring om de önskar, men de är inte skyldiga till det.

Testamente skiljer sig från arv genom att det är en handling upprättad av testamentsgivaren själv där denne bestämmer vad som ska hända med kvarlåtenskapen  efter dennes död, medan arv utgår till den avlidnes släktingar enligt ordningen som anges i Ärvdabalken .

Formkrav

För att ett testamente skall vara giltigt skall det uppfylla en rad formkrav. Av Ärvdabalken 10:1 framgår att det skall vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två vittnen.  Uppfyller testamentet inte dessa formkrav är det inte giltigt.

Bevittning

Det är viktigt att bevittningen sker på rätt sätt:

  • Ett testamente måste bevittnas av två personer för att det skall vara giltigt. Båda vittnena skall vara samtidigt närvarande och se när du skriver under testamentet med din namnteckning.
  • Testamentsvittnena bevittnar din namnteckning och intygar att du är kapabel att förordna om din kvarlåtenskap.
  • Testamentsvittnena måste inte känna till innehållet i testamentet men de skall veta om att det är ett testamente de bevittnar.

Ett exempel på vittnesmening:

"Att Anders Andersson, som vi personligen känner, denna dag, vid fullt och sunt förstånd och av fri vilja förklarat ovanstående förordnande innefatta hans yttersta vilja och testamente samt detsamma egenhändigt underskrivit, intygar undertecknade särskilt anmodade och på en gång närvarande vittnen."

Vad krävs av testamentsvittnet?

  • De som ska bevittna testamente får inte vara testamentstagare eller närstående till testamentstagare, dvs den som skall ärva något , eller är närstående till någon som skall ärva enligt testamentet får inte bevittna testamentet,
  • Testamentsvittnen måste vara över 15 år gamla, och
  • måste vara vid sina sinnens fulla bruk
  • Testamentsvittnen får ej vara gifta eller sambo med dig,
  • ej heller vara släkt med dig i rätt uppstigande eller nedstigande led,  dvs de får inte vara dina föräldrar, far- och morföräldrar, barn eller barnbarn
  • Testamentsvittnen får ej vara besvågrade med dig,  dvs styvbarn eller svärföräldrar
  • Inte heller en förmyndare, god man eller förvaltare ska få bevittna ett förordnande till någon som han eller hon företräder

Om du är försäkringstagare hos HELP Försäkring är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att upprätta testamente, utan någon extra kostnad för dig.