Rättskälla

Den rätt som domstolarna använder för sin rättstillämpning. Dvs. lag, förarbeten, rättspraxis, direktiv, sedvanerätt etc. Rättskällorna är alltså juristernas ”verktyg” för att lösa rättsliga problem.