Pant

Pant är egendom som ställs som säkerhet för en fordran. Vid pant i lös egendom måste pantsättaren lämna ifrån sig egendomen till panthavaren. Om pantsättaren inte betalar fordringen har panthavaren rätt att sälja panten. Försäljningen skall ske vid offentlig auktion om inte annat avtalats.