Överförmyndarnämnd

Nämnden har samma uppgifter som en överförmyndare, nämligen att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares uppgifter.

Överförmyndarnämndens ledamöter ska vara minst tre till antalet och utses av kommunfullmäktige.