Överförmyndare

En förtroendevald person som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares uppgifter. Alla kommuner ska ha en överförmyndare.

Överförmyndaren väljs av kommunfullmäktige. Kommunerna kan bestämma att det istället för överförmyndare ska finnas en överförmyndarnämnd.