Muntligt testamente

Ett nödfallstestamente som upprättas muntligt inför två vittnen.

Enligt svensk rätt skall ett testamente uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt: det skall vara skriftligt , undertecknat och bevittnat.

Om en person som vill förordna om sin kvarlåtenskap befinner sig i en situation där det inte är möjligt att upprätta ett formenligt testamente, godkänner lagen sk ”nödtestamenten” under vissa förutsättningar. Personen kan således förordna om sin kvarlåtenskap muntligen inför två vittnen eller genom att själv skriva en handling som personen undertecknar.

Dessa testamenten är emellertid giltiga bara för det fall personen p ga sjukdom eller annat nödfall var förhindrad att upprätta ett ”vanligt” testamente. Om en testator under tre månader efter upprättandet av ett nödtestamente har varit i stånd att skriva ett ”vanligt” testamente, så gäller inte nödtestamentet längre.