Laga kraft

En dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft innebär att det inte längre kan överklagas.

I domen anges inom vilken tid den kan överklagas, exempelvis tre veckor. Efter denna tid har domen vunnit laga kraft och kan inte överklagas. Avgöranden som inte kan överklagas vinner laga kraft omedelbart.