Kontrakt

Muntligt eller skriftligt avtal. En rättshandling varigenom rättigheter och skyldigheter uppkommer mellan parter.

Den enklaste typen av avtal tillkommer genom anbud och accept . A erbjuder B att köpa en vara för ett visst pris (anbud) B godkänner detta (accept). Ett avtal kan vara både muntligt och skriftligt.

Huvudregeln är att avtal är bindande, pacta sunt servanda (lat. "avtal skall hållas"). Det finns dock undantag. Ett avtal är t ex inte bindande om det ingåtts under hot om våld, eller om en avtalspart inte varit vid sina sinnens fulla bruk när avtalet ingåtts.

Ett avtal eller avtalsvillkor kan också vara oskäligt (t ex orimligt, för hårt, strida mot lag etc). Domstolen kan då ogiltigförklara avtalet eller jämka avtalsvillkoret.

Som regel är även ett muntligt avtal bindande, men i bevishänseende kan det vara lämpligt att upprätta ett skriftligt avtal. Ett undantag där muntliga avtal inte gäller är t ex vid avtal om köp av fast egendom, som kräver skriftligt avtal.