Koncern

Juridiska personer som enligt aktiebolagslagen eller försäkringsrörelselagen är moderföretag och dotterföretag i förhållande till varandra.