Justitiekanslern, JK

Regeringens högste ombudsman som har till uppgift att bevaka statens rätt. Man kan säga att JK är statens främsta juridiska företrädare eller "statens jurist".

JK:s huvuduppgifter:

  • att se till att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar och i övrigt fullgör sina åligganden. Dvs. tillsyn över myndigheter och domstolar
  • att företräda staten i tvister i domstol
  • att reglera skadeståndsanspråk mot staten
  • att vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål
  • att vara regeringens juridiska rådgivare

Justitiekanslern är en myndighet under regeringen som har ca 30 anställda. För närvarande är Anna Skarhed justitiekansler.