Insolvens

Insolvens innebär att någon inte längre kan betala sina skulder och alltså är på ekonomiskt obestånd.

När någons förfallna skulder är större än värdet på dennes tillgångar och personen i fråga saknar förmåga att rättsenligt betala skulderna, är denne på obestånd . Tillståndet kallas insolvens och ska inte vara tillfälligt utan varaktigt.

En person som drabbas av insolvens är insolvent. Insolvens utgör grund för konkurs. Termen insolvens kan användas om privatpersoner, företag, organisationer och stater.