Holografiskt testamente

Nödfallstestamente som testator egenhändigt skrivit och undertecknat utan vittnen.

Om en person som drabbats av sjukdom eller annat nödfall vill upprätta ett testamente  - men är förhindrad att göra detta på ett sätt så att formkraven enligt huvudregeln uppfylls - kan ett holografiskt testamente ( nödtestamente ) godtas.

Enligt svensk rätt skall ett testamente uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt; det skall vara skriftligt, undertecknat och bevittnat. Om en person som vill förordna om sin kvarlåtenskap befinner sig i en situation där det inte är möjligt att upprätta ett formenligt testamente, godkänner lagen sk ”nödtestamenten” under vissa förutsättningar.

Det finns två typer av nödfallstestamenten: muntligt testamente inför två vittnen, eller en handling skriven och undertecknad utan vittnen av en testator  (holografiskt testamente).

Dessa testamenten är emellertid giltiga bara för det fall personen p ga sjukdom eller annat nödfall var förhindrad att upprätta ett ”vanligt” testamente. Om en testator under tre månader efter upprättandet av ett nödtestamente har varit i stånd att skriva ett ”vanligt” testamente, så gäller inte nödtestamentet längre.