Hemulsansvar

Ansvar mot förvärvaren att det sålda tillhörde säljaren.

En säljare har vissa allmänna skyldigheter gentemot en köpare. En av dessa är ett ansvar för att köparen verkligen blir laglig innehavare av vad som överlåtits. Det vill säga att det sålda verkligen tillhörde säljaren (hemulsmannen). Denne (hemulsmannen) är alltså skyldig att, i en process mot köparen, styrka att han var rättmätig ägare till det sålda. Brister säljaren i denna skyldighet kan han bli skadeståndsskyldig, om köparen var i god tro.