Giftorättsgods

Makens egendom i vilken den andre maken har giftorätt.

Makars egendom kan vara antingen enskild egendom eller giftorättsgods. Vid en bodelning mellan makarna är huvudregeln att makarnas sammanlagda giftorättsgods delas mellan makarna med hälften vardera. Efter bodelning under äktenskapet är egendom som make tilldelats fortfarande giftorättsgods.