Fullmakt

Förklaring av huvudmannen, fullmaktsgivaren, att den person som representerar honom, fullmäktigen, får handla på visst sätt gentemot tredje man med bindande verkan.