Fastställelsetalan

När käranden efter stämningsansökan vid domstol yrkat att domstolen ska klarlägga huruvida ett visst rättsförhållande föreligger eller ej.

Denna talan får bara föras om det råder osäkerhet huruvida ett visst rättsförhållande består och osäkerheten om detta är till skada för käranden.