Expropriation

Tvångsförvärv. En fastighet, som tillhör annan än staten, får tas i anspråk genom expropriation med äganderätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt.

Expropriation får ske för vissa kommunala behov, för att tillgodose allmänt behov av elkraft, för det militära försvaret, för att bevara kulturhistoriskt märklig bebyggelse m.fl. i expropriationslagen uppräknade ändamål.