Domskäl

Rättens motivering av *domslutet. Domskälen bör vara utförliga både när det gäller bevisfrågor och rättstillämpningsfrågor. Utförliga domskäl underlättar den tappande partens bedömning av möjligheterna att överklaga och den högre instansens eventuella överprövning av domen. Minimikrav på domskälen är att de skall ge information om de rättsfakta som ligger till grund för domslutet.