Dödsbodelägare

De personer som gemensamt förvaltar den dödes egendom under boets utredning, företräder boet gentemot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör detta. Dödsbodelägare kan vara: efterlevande make, efterlevande registrerad partner, sambo, homosexuell sambo, arvinge (även Allmänna arvsfonden) och universell testamentstagare. Ett dödsbo kan vara avträtt till förvaltning av boutredningsman.