Culparegeln

Huvudregel för skadeståndsansvar.

Culparegeln tar sikte på person –och sakskada och innebär att skadestånd ska utgå endast om skadegöraren handlat med avsikt eller vårdslöshet (culpa) och därmed haft skuld till det inträffade. Vid en ren olyckshändelse går skadegöraren däremot fri från ansvar. Denna regel kommer till uttryck i 1972 års skadeståndslag.