Condictio indebiti

Rätt att återkräva belopp som erlagts av misstag i tron att betalningsskyldighet förelåg.

Huvudregeln är att en felaktig utbetalning ska gå åter. Från denna huvudregel finns ett flertal undantag. För det fall att den betalande vill betala oavsett att han eller hon faktiskt är skyldig att betala ska betalningen inte återgå. Betalningen kan då betraktas som en förlikning eller eftergift. Även om någon betalar trots att fordringen är preskriberad så går det inte i efterhand att göra gällande att betalningen skett av misstag och ska återgå. 

Om en mottagare i god tro inrättar sig efter betalningen ska betalningen inte återgå. Som exempel kan nämnas att en felaktig löneutbetalning inte behöver återbetalas om den anställde i god tro inrättar sig efter betalningen eller konsumerat beloppet.

Vidare är det viktigt att en betalningsmottagare ska kunna känna sig trygg, i vart fall sedan en viss tid förflutit efter betalningen. Ju längre tid som gått efter betalningen desto svårare blir det att få tillbaka pengarna.