Borgensman

Den person som ingått borgen för någon annan vid dennes upptagande av lån.

Borgensmannen tar på sig ansvar för att en annan person, huvudgäldenären, ska betala vad han/hon är skyldig till borgenären. I de fall där en borgensman måste betala för huvudgäldenären har denne regressrätt gentemot huvudgäldenären, det vill säga har rätt att kräva huvudgäldenären på de pengar han/hon fått betala för huvudgäldenärens räkning.