Borgen

Innebörden av att gå i borgen är att en person, borgensmannen, tar på sig ansvar för att en annan person, huvudgäldenären, ska betala vad han/hon är skyldig till borgenären. Åtagandet innebär en skyldighet att fullgöra huvudgäldenärens förpliktelse om denne inte själv gör det.

Det finns inga särskilda formkrav för hur ingåendet av borgen går till utan det kan i princip vara muntligt. Det vanligaste är dock att det görs i skriftlig form eftersom det på grund av bevissvårigheter är oklokt med muntliga avtal. 

Borgenären ska i första hand försöka få ut betalningen från huvudgäldenären med hjälp av de tvångsåtgärder som finns, såsom utmätning och konkurs. Det är först i de fall där borgenären misslyckats med detta som borgensmannens betalningsskyldighet inträder. I de fall där en borgensman måste betala för huvudgäldenären har denne regressrätt gentemot huvudgäldenären, det vill säga har rätt att kräva huvudgäldenären på de pengar han/hon fått betala för huvudgäldenärens räkning.