Barnets bästa

Barnperspektivets utgångspunkt är respekten för barnets fulla integritet och människovärde. Myndigheter ska vid beslutsfattande ha barnperspektivet som utgångspunkt.

Det som utifrån barnets egna önskemål, vetenskap och beprövad erfarenhet samt de hänsyn som måste tas i den specifika beslutssituationen bedöms vara det bästa för barnet.

Efter att implementeringen av barnkonventionen skett i svensk rätt har erinringar om barnets bästa införts i olika författningar. Uppfattningen av vad som menas med barnets bästa varierar mellan olika rättsområden.

Exempel

Det presumeras vara barnets bästa att det utreds vem som är den biologiska fadern, med undantag för de fall där barnet tillkommit genom assisterad befruktning.

Barnets bästa går däremot inte först inom utlänningsrätten där barnets bästa inte tar över samhällsintresset att reglera invandringen.