Avtal

Rättshandling varigenom rättigheter och skyldigheter uppkommer mellan parter.

Den enklaste typen av avtal tillkommer genom anbud och accept  - A erbjuder B att köpa en vara till ett visst pris (anbud) och B godkänner detta (accept). Ett avtal kan vara både muntligt och skriftligt.

Huvudregeln är att avtal är bindande. På latin kallas denna regel pacta sunt servanda, avtal ska hållas. Det finns dock undantag. Ett avtal är t ex inte bindande om det har ingåtts under hot om våld, eller om en avtalspart inte var vid sina sinnens fulla bruk när avtalet ingicks.

Avtal, eller villkor i avtal, kan också vara oskäliga (t ex orimligt, för hårt eller lagstridigt). En domstol kan då ogiltigförklara avtalet eller jämka avtalsvillkoret.

Som regel är även ett muntligt avtal bindande, men i bevishänseende kan det vara lämpligt att upprätta ett skriftligt avtal. Ett undantag där muntliga avtal inte gäller är vid köp av fast egendom, där ett skriftligt avtal alltid krävs.