Anstånd

Förlängd tidsfrist för att fullgöra en skyldighet, t ex vid deklaration.