Äktenskapsskillnad

Ett annat ord för skilsmässa, dvs upplösning av äktenskap.

Äktenskapsskillnad förutsätter att båda makarna eller en av dem vill att äktenskapet ska upplösas. I det första fallet ansöker båda makarna gemensamt om äktenskapsskillnad hos tingsrätten; i det senare yrkar den ena maken detta.

Har äktenskap ingåtts trots att ett upplösande *äktenskapshinder förelåg, kan talan om äktenskapsskillnad föras även av allmän åklagare. Vill endast en av er skiljas eller om det finns barn med i bilden kommer betänketid om 6 månader att meddelas. Under betänketiden fortsätter personerna att vara gifta. Är personerna överens och ingen bor tillsammans med barn så meddelar tingsrätten dom så snart som möjligt.