Äktenskapsförord

Avtal mellan makar eller blivande makar om egendomsordningen i deras äktenskap.

Äktenskapsförord kan ingås både före vigseln och när som helst under äktenskapet. Genom äktenskapsförordet kan viss egendom eller all egendom göras till *enskild egendom.

Makarna kan också bestämma att egendom som senare tillfaller en av dem eller båda ska vara enskild. Egendom som blivit enskild kan göras till *giftorättsgods genom nytt äktenskapsförord.

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknas av båda makarna eller de blivande makarna – namnteckningarna behöver inte bevittnas. Förordet ska registreras hos skatteverket. Till ansökan ska bifogas äktenskapsförordet (även personbevis bör lämnas). Skatteverket översänder en kopia av förordet till äktenskapsregistret.