Adoption

Tillstånd av domstol att få anta en person som sitt eget barn.

Om barnet är under 18 år krävs samtycke från barnets föräldrar eller den som har vårdnaden om barnet. Om barnet fyllt 12 år krävs som regel även barnets samtycke. Även vuxna kan adopteras.

Domstolsbeslutet är det avgörande om det uppkommer adoption eller inte. Rätten gör alltid en lämplighetsprövning. Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet och sökanden har uppfostrat eller vill uppforstra barnet. Tillstånd kan även ges om det med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoption.

Adoptionens rättsverkningar

När någon blir adopterad upphör det juridiska bandet till dess biologiska föräldrar. Adoptivbarnet får som regel nytt efternamn och hamnar under adoptantens vårdnad. Adoptivbarnet får också samma arvsrätt efter adoptanten och dennes släkt, som adoptantens biologiska barn.