Gåvobrev

Gåvor kännetecknas av att det sker en frivillig förmögenhetsöverföring med gåvoavsikt.

En gåva är definitiv och kan inte ångras. Om gåvotagaren och gåvogivaren är överens om att lämna tillbaka gåvan går det bra att göra det.

Gåva av lös egendom

Vid gåva av pengar, aktier, fondandelar och annan lös egendom behövs normalt inget gåvobrev. Om ett särskilt villkor skall gälla för gåvan, till exempel att gåvan skall utgöra mottagarens enskilda egendom , bör ett gåvobrev upprättas.

Det finns inga särskilda krav på hur ett gåvobrev skall utformas. När det däremot gäller gåva av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt måste ett gåvobrev upprättas som uppfyller lagens formkrav. Vidare bör en gåva mellan makarna registreras för att gåvan skall vara giltig mot givarens borgenärer.

I gåvobrevet kan givaren reglera om gåvan skall vara enskild egendom eller inte. Detta medför bl a att gåvan inte ingår i en bodelning mellan makar.

Vidare anses en gåva till bröstarvinge utgöra förskott på arv, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. När arvet sedan skall fördelas avräknas gåvan av från arvet. För att motverka detta kan man i en gåvohandling ange att gåvan inte skall utgöra förskott på arv.

Gåva av fast egendom

Vid gåva av fastighet och tomträtt måste gåvobrevet uppfylla lagens formkrav. Om gåvotagaren erhåller en fastighet och utger vederlag, t.ex övertar lån eller utger kontanter till givaren, kan detta medföra att det blir fråga om ett köp.

Uppgår vederlaget till 85 % eller mer av fastighetens taxeringsvärde året före gåvan, är det fråga om ett köp varvid stämpelskatt utgår med 1,5 % av taxeringsvärdet. Samtidigt kan man bli tvungen att betala kapitalvinstskatt.

År 2008 försvann möjligheten att få uppskov med kapitalvinsten vid gåva. Uppskovsbeloppet skall alltså beskattas när en bostad överlåts som gåva. Gåvotagaren är skyldig att söka om lagfart inom tre månader från det att gåvobrevet upprättas. Lagfart söks hos Lantmäteriets inskrivningsenheter .