Bouppteckning

En bouppteckningen är en sammanställning av boets tillgångar och skulder och ska enligt lag göras vid ett dödsfall.

I bouppteckningen ska också anges vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar.

Bouppteckningsförrättning

Bouppteckningen ska förrättas inom tre månader från dödsfallet och lämnas in till Skatteverket inom en månad från förrättningen. Om tillgångarna efter den avlidne endast räcker till begravningen och kostnader på grund av dödsfallet och inte omfattar fastighet kan bouppteckning ersättas av dödsboanmälan.

Dödsboet ska vända sig till socialkontoret som prövar om det går att göra en dödsboanmälan. Dödsbodelägarna ska bestämma tid och datum för bouppteckningsförrättningen och utse två gode män som skall förrätta bouppteckningen. Efterlevande make, sambo och arvsberättigade släktingar ska kallas till bouppteckningsförrättningen i god tid. En dödsbodelägare kan lämna fullmakt för någon annan att närvara vid förrättningen.

Bouppgivare

Den som vårdar egendomen eller bäst känner till boet ska vara bouppgivare, vilken lämnar uppgifter om boet och sedan intygar sina uppgifter på heder och samvete i bouppteckningen. Om nya tillgångar eller skulder eller annan felaktighet blir känd ska en tilläggsbouppteckning göras inom en månad.

På Skatteverkets hemsida finns blanketter som kan användas om en privatperson vill göra en bouppteckning. HELP Försäkring upprättar bouppteckning kostnadsfritt åt anhöriga om en försäkringstagare hos HELP har gått bort.

Bouppteckningen har betydelse för att fastställa vilka som är den avlidnes efterlevande och arvsberättigade släktingar samt förekomsten av testamente. Vidare är bouppteckningen en legitimation för delägarna i dödsboet så att bankkonton kan avslutas och egendom försäljas.

Bodelning och arvskifte

När bouppteckningen har registrerats hos skatteverket ligger den till grund för bodelning mellan den avlidne och dennes make på grund av äktenskapets upplösning vid dödsfallet och för arvskiftet mellan arvingarna (arvskiftet). Bodelning måste också göras om den efterlevande sambon begär det. Arvet kan endast undantagsvis fördelas genom en bouppteckning. Är det flera delägare i ett dödsbo fördelas arvet genom ett arvskifte.