Arvskifte

Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga delägare i ett dödsbo.
Arvskifte

När någon har avlidit skall dödsboets eventuella skulder betalas och bodelning göras om den avlidne var gift och makarna hade giftorättsgemenskap. Bodelning måste också göras om den efterlevande sambon har begärt det.

Ett arvskifte innebär att de tillgångar som återstår efter bodelningen delas ut mellan delägarna i dödsboet. En handling skall upprättas avseende arvskiftet som skall skrivas under av delägarna. Bouppteckningen efter den avlidne ligger normalt till grund för bodelning mellan den avlidne och dennes make/sambo och arvskiftet mellan arvingarna.

En delägare i ett dödsbo kan hos tingsrätt begära att en särskild skiftesman utses för att genomföra arvskiftet. Om dödsboet förvaltas av boutredningsman eller testamentsexekutor förrättas arvskiftet normalt av dessa.
Varje delägare har vid arvskiftet rätt att få del i alla slag av egendom, dock bör den egendom som inte kan delas eller skiljas läggas på en lott. Har en fastighet delats så att delägarna fått andelar i fastigheten, äger delägarna fastigheten med samäganderätt.

Dödsbodelägarna behöver inte göra ett arvskifte. Istället kan dödsbodelägarna träffa ett avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo.