Äktenskapet

Äktenskap ingås mellan två personer av olika eller lika kön genom vigsel där de båda är samtidigt närvarande.

Innan vigseln skall det prövas genom en hindersprövning om det finns några hinder för äktenskapet. Det är Skatteverket som gör hindersprövningen på begäran av de som avser att ingå äktenskapet. Under vigseln frågar vigselförrättaren de två om de samtycker till äktenskapet och därefter förklaras att de är makar.

Makarnas tillgångar och skulder

Under äktenskapet råder vardera maken över sin egendom och svarar för skulder i sitt eget namn. Även om det i princip innebär att den ena maken inte har något att säga till om vad gäller den andra makens egendom finns vissa inskränkningar i makarnas rätt att förfoga över sin egendom. Exempelvis får inte en make som är ensam ägare till den gemensamma bostaden inteckna, sälja eller hyra ut den utan den andra makens samtycke.
Makars tillgångar är antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Om inget annat har bestämts så är det giftorättsgods. Egendom kan bli enskild t.ex. genom ett äktenskapsförord, villkor i testamente eller villkor i gåvobrev.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket parterna kommer överens om att viss egendom skall vara ena makens enskilda egendom. Det skall vara skriftligt, undertecknas av båda makarna och registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Äktenskapet upplöses

Genom att den ena maken dör eller genom att det döms till äktenskapsskillnad (skilsmässa) upplöses ett äktenskap. Oavsett anledning till upplösandet skall en bodelning mellan makarna göras.

Bodelning mellan makar

Bodelning mellan makar kan göras med anledning av skilsmässa, dödsfall eller under äktenskapet. Vid bodelning med anledning av skilsmässa är det upp till parterna att komma överens om de vill att egendom som är enskild genom ett äktenskapsförord skall ingå i bodelningen.

Den enskilda egendom förlorar i sådana fall sin karaktär och behandlas som giftorättsgods. Det är däremot inte möjligt med egendom som är enskild genom ett villkor i testamente eller vid gåva.

Ett första steg i bodelningen är att vardera maken får räkna av sina skulder. Maken tar undan så mycket av sitt giftorättsgods som motsvarar sina skulder. För det fall att en make har skulder kopplade till enskild egendom skall dessa i första hand avräknas mot denna. Varje make får sedan undanta kläder och annan egendom som används för personligt bruk.

Pension från arbetsgivaren eller det allmänna faller utanför bodelningen men normalt så skall privat pensionssparande ingå. Det som återstår av giftorättsgodset efter skuldavräkningen m.m. skall delas lika mellan makarna. Skulle en hälftendelning vara oskälig kan undantag göras genom att den make som har mest giftorättsgods får behålla mer av sin egendom. I de fall det är aktuell tas hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter.

Tänk på att rätten att begära bodelning mellan makar aldrig preskriberas. Ett bodelningsavtal skall därför sparas för all framtid och är bevis för att bodelning har skett.