Vikten av att uppfylla formkraven vid bevittning av ett testamente

Vikten av att uppfylla formkraven vid bevittning av ett testamente

Det skrivs mängder av testamenten runt om i landet, men det är inte alla som blir giltiga när testatorn går bort. Vet du till exempel vad som gäller för bevittnandet av testamentet? Läs vidare om några viktiga regler som säkerställer att ditt testamente blir giltigt!

Testatorn är den person eller de personer som bestämmer om sin kvarlåtenskap med hjälp av ett testamente. Testamentet kan antingen vara ensidigt, det vill säga från en testator till annan/andra testamentstagare, eller inbördes, det vill säga mellan en eller flera personer som vill reglera kvarlåtenskapen mellan enbart sig själva.

I båda fallen måste vissa formkrav vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt.

Här berättar jag kort om vilka formkrav som ställs på själva bevittnandet av testamentet (nödtestamenten eller liknande tar jag inte upp här). Testamentet ska bevittnas av två vittnen som är närvarande samtidigt. Detta är viktigt, det finns till och med rättsfall där testamenten har ogiltigförklarats just på grund av att vittnena inte har bevittnat testamentet gemensamt.

Vittnena uppgift är att bevittna din namnteckning och efter bästa förmåga avgöra att du är i stånd att underteckna testamentet och att förstå vad det innebär. 

Det krävs inte att vittnena ska veta vad testamentet innehåller, dock måste de kunna se att det är ett testamente och kunna läsa bevittningsmeningen.

Utöver kraven på dig som testator finns krav på vittnena. De får inte vara omnämnda i testamentet och inte heller vara närstående till någon som är det, för att undvika jäv. Även vittnena måste vara vid sina sinnens fulla bruk när de bevittnar din namnteckning.

Enligt formkraven får vittnena heller inte vara under 15 år, vara släkt med dig varken om de är föräldrar, syskon, far- eller morföräldrar, barn eller barnbarn. Detta gäller även syskons partners, styvbarn och svärföräldrar.

Den som bevittnar ditt testamente får inte heller vara gift eller sambo med dig. Om du har en god man, förmyndare eller förvaltare får inte heller de bevittna testamentet.

Om de här kraven uppfylls är testamentet giltigt och om de inte uppfylls leder det i värsta fall till att testamentet underkänns av legala arvingar, eller i sista hand i en rättstvist. Ett testamente som inte är bevittnat enligt formkraven kan i vissa fall ändå vara giltigt, om samtliga dödsbodelägare trots allt väljer att följa testators vilja och godkänna det. Men – uppfyller du redan från början formkraven när du skriver ditt testamente slipper du alltså riskera att denna osäkra situation uppstår.

Tänk också på att det är mycket viktigt att ditt testamente förvaras på ett säkert ställe, till exempel i bankfack. Har du inte tillgång till bankfack är kassaskåp ett alternativ, det viktigaste är att testamentet hittas vid testatorns frånfälle. Dessvärre finns det inget centralt testamentesregister i Sverige, därför är det viktigt att förvara det på ett ställe som är lätt för efterlevande att finna.

Som kund hos HELP Försäkring är du välkommen att kontakta oss, så ser vi till att ditt testamente skrivs korrekt och ger dig mer information om bevittning och förvaring.

Damian Girys 6 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.