Skattekonsekvenser vid gåva av fastighet

Skattekonsekvenser vid gåva av fastighet

Sedan flera år tillbaka är gåvoskatten borttagen i Sverige och du kan ge bort din fastighet utan att den gåvobeskattas. Det kan emellertid vara bra att känna till att överlåtelsen ändå kan medföra vissa skattekonsekvenser för både givare och gåvotagare.

Tidigare beskattades alla gåvor som översteg ett visst belopp. Eftersom värdet på en fastighetsgåva i de flesta fall översteg beloppsgränsen, innebar detta att flertalet av de fastighetsgåvor som överläts kom att gåvobeskattas.

Även om gåvoskatten numera är borttagen är det inte ovanligt att den som erhåller en fastighetsgåva utger vederlag till gåvogivaren vid erhållandet av gåvan. Vederlaget kan vara kontanter men lika gärna vara övertagande av lån. I de fall där vederlag utgivits för fastigheten måste bedömning göras om överlåtelsen fortfarande är att betrakta som en gåva.

Motsvarar eller överstiger vederlaget fastighetens taxeringsvärde för överlåtelseåret, anses överlåtelsen i sin helhet utgöra ett köp. Detta får till följd att kapitalvinstbeskattning utlöses för överlåtaren. Är vederlaget lägre än taxeringsvärdet för överlåtelseåret, föreligger istället gåva och kapitalvinstbeskattning blir inte aktuellt. Uppgår vederlaget för gåvan till 85 % eller mer av fastighetens taxeringsvärde året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljades, utgår stämpelskatt för den som övertar fastigheten. Stämpelskatten är 1,5 % av taxeringsvärdet och erläggs av den nya ägaren. Finns också ett uppskovsbelopp i fastigheten återförs detta till beskattning när fastigheten övergår till ny ägare genom gåva.

Innan man överlåter en fastighet kan det alltså vara bra att konsultera en jurist. Våra jurister på HELP Försäkring hjälper dig!

Sara Bandert Malmberg 4 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.