Separationsteam - ny stödgrupp ser till barnets bästa i vårdnadsmål

Separationsteam - ny stödgrupp ser till barnets bästa i vårdnadsmål

Antalet vårdnadstvister har ökat markant de senaste tio åren. Landets domstolar saknar tillräcklig kunskap och metodik i konflikthantering i vårdnadsfrågorna. Förslaget med separationsteam - med barnets bästa i fokus - kan ses som en modern modell för konflikthantering i vårdnadsmålen. 

 

Varje år är ungefär 50 000 barn med om en separation och av alla 17-åringar i Sverige har nästan var tredje upplevt en separation. Dessutom har antalet vårdnadstvister på 10 år ökat från drygt 2 000 till drygt 5 000, och det berör närmare 10 000 barn per år. Att under en lång tid leva i en konflikt mellan föräldrarna är både outhärdligt och skadligt för ett barn.

Stödgrupp med barnet i fokus

För att dämpa konflikten vid en separation fick socialstyrelsen för en tid sedan uppdraget från regeringen att titta på hur en försöksverksamhet för hur separationsteam kunde se ut. För en kort tid sedan överlämnade socialstyrelsen ett underlag där man föreslår att prova separationsteam i 10 kommuner. Teamen bör bestå av en socionom samt personal med kompetens i bl a familjejuridik, barnpsykologi, familjeekonomi och familjerådgivning. Eftersom vårdnadstvisterna ökar för varje år i landets tingsrätter är syftet med separationsteam att klara ut tvister och andra konflikter mellan föräldrar redan innan de hamnar i domstol. Det är viktigt att se till både föräldrarnas och barnets behov av stöd så att barnet i så liten utstäckning som möjligt påverkas negativt av en separation.

Hjälpen, som är frivillig, riktar sig såväl till föräldrar som befinner sig i en tvist om vårdnad, boende eller umgänge, som par som riskerar att hamna i en sådan situation. Syftet med separationsteamens verksamhet är att förebygga och minska konflikter i frågor som rör föräldraansvar och omsorg om barnet. Det är viktigt att beakta att föräldrarnas gemensamma ansvar för barnen inte upphör vid en separation eller skilsmässa utan att föräldraskapet är livslångt. Barnet skall kunna bibehålla en god relation till båda föräldrarna.

Domstolar saknar tillräcklig kunskap

Generellt finns det för lite kunskap om de underliggande konflikterna för att domstolarna på ett bra sätt ska ha möjlighet att avgöra tvister om vårdnad, boende eller umgänge. Socialtjänsten och domarna borde ha ett betydligt bättre metodstöd för att kunna hitta samförståndslösningar i dessa tvister. I dag är det allt för många fall av vårdnadstvister som avgörs i domstolar vilket inte gynnar barnen utan drabbar dem istället. Förslaget med separationsteam får anses som ett steg i rätt riktning för att tvister om vårdnad, boende eller umgänge ska lösas av personer som är utbildade för detta och inte domstolar vilka istället bör få möjlighet att ägna sina resurser åt brottmål och tvistemål. Förslaget med separationsteam får anses bättre spegla dagens syn på barn, föräldrar, konflikter och konfliktlösning.

Paavo Fagerlund 9 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.