Så ska läkarintyget utformas vid ansökan om sjukpenning

Så ska läkarintyget utformas vid ansökan om sjukpenning

När du inte kan arbeta på grund av sjukdom har du möjlighet att ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Trots läkarintyg är det ändå många som nekas ersättning, vilket ofta beror på att det inte framgår av intyget på vilket sätt arbetsförmågan påverkats. Så hur ska egentligen ditt läkarintyg utformas för att godkännas av Försäkringskassan?

Ett läkarintyg ger inte automatiskt rätt till ersättning, utan är ett av flera underlag för Försäkringskassans bedömning av om sjukpenning kan betalas ut. Läkarintyget ska tydligt beskriva hur sjukdomen påverkar individens förmåga att arbeta. 

Hur bedömer Försäkringskassan min ansökan?

Att enbart rada upp olika sjukdomar ger inte rätt till sjukpenning. Försäkringskassans överväganden om att bevilja sjukpenning grundas i bedömningar av hur sjukdomen påverkar arbetsförmågan. Det är en sjukdoms konsekvens i form av funktionsnedsättning med aktivitetsbegränsning och påverkad arbetsförmåga som är avgörande för Försäkringskassans bedömning, inte sjukdomen i sig. Läkarens bedömning av funktionsnedsättning med aktivitetsbegränsning måste uttryckas i termer av vad individen inte förväntas klara av att utföra. 

DFA-kedjan

Försäkringskassan använder sig av vad som kallas för DFA-kedjan;

  • Diagnos – vilken sjukdom individen har som orsakar dennes nedsättning av funktion,
  • Funktionsnedsättning – vilken funktion som är nedsatt av sjukdomen,
  • Aktivitetsbegränsning – diagnosen och funktionsnedsättningens konsekvenser.

Funktionsnedsättning är en förlust eller avvikelse hos individen i fysisk eller psykisk funktion. Nedsättningen ska avse en påvisbar variation från det som kan anses vara normalt. 

Bedömningen styrs av aktivitetsbegsänsningen

Aktivitetsbegränsningen avser konsekvenserna som är orsakade av sjukdomen och funktionsnedsättningen. Aktivitetsbegränsning är de svårigheter som individen har vid genomförandet av aktiviteter. Bedömningen ska ställas i relation till vad som kan förväntas i det dagliga livet eller för en viss arbetsuppgift. Beskrivningen av aktivitetsbegränsningen är det mest centrala i Försäkringskassans bedömning av rätten till sjukpenning. Det är därför viktigt att läkaren tydligt beskriver hur sjukdomen och funktionsnedsättningen begränsar individens förmåga till aktivitet. Aktivitetsbegränsningen får inte bli en upprepning av individens funktionsnedsättning. 

Intyget måste visa hur arbetsförmågan påverkas

Flera av försäkringskassans beslut att inte bevilja sjukpenning beror på att läkaren inte i tillräcklig utsträckning beskrivit individens aktivitetsbegränsning i förhållande till dennes diagnos och funktionsnedsättning, samt hur individens aktivitetsbegränsning påverkar dennes arbetsförmåga. Viktigt är att DFA-kedjan hänger ihop på så sätt att läkaren beskriver aktivitetsbegränsningen så att Försäkringskassan förstår att det är en följd av angiven diagnos och funktionsnedsättning. Se därför till att din läkare noga beskriver din aktivitetsbegränsning och hur aktivitetsbegränsningen påverkar din arbetsförmåga. 

Har Försäkringskassan kanske redan beslutat att inte bevilja dig sjukpenning? Som kund hos HELP  får du hjälp av våra jurister  som hjälper dig att se över ditt ärende. 

Fredrik Ståhl 6 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.