Nya regler hos ARN ska gynna konsumenter vid tvister med företag

Nya regler hos ARN ska gynna konsumenter vid tvister med företag

Den 1 januari 2016 trädde nya bestämmelser i kraft som reglerar processen hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Förhoppningen är att ändringarna ska leda till en effektivare och snabbare handläggning vilket i förlängningen innebär ett bättre skydd för dig som konsument.

Några av de viktigaste förändringarna är följande:

  • Värdegränsen beträffande bland annat elektronikvaror sänks från 1 000 kr till 500 kr.
  • Tidsfristen inom vilken du som konsument får göra en anmälan hos ARN förlängs från sex månader till 12 månader.
  • Handläggningstiden hos ARN ska förkortas: Enligt de nya bestämmelserna ska ett ärende avgöras inom 90 dagar från det att samtliga handlingar i ärendet har inkommit till ARN.
  • Slutligen ska ARN verka för att parterna träffar en förlikning vilket kan tänkas leda till en ökad benägenhet hos företagen att följa ARN:s rekommendationer.

En annan intressant förändring är att det nya regelverket möjliggör för branschspecifika tvistelösningsorgan att hantera konsumenttvister istället för ARN. Som exempel kan nämnas att Advokatsamfundet kommer att inrätta ett särskilt organ för tvister beträffande advokatarvoden.

Det finns många fördelar med denna typ av självreglering. Den viktigaste är möjligtvis att branscherna, genom att på frivillig basis inrätta domstolsliknande organ, signalerar att de tar konsumenternas rättigheter på allvar.

Sammantaget handlar det alltså om förändringar som både stärker skyddet för dig som konsument och bidrar till en effektivare handläggning hos ARN. Har du ytterligare frågor är du som kund hos HELP Försäkring välkommen att  kontakta våra jurister , så hjälper vi dig.

Eddie Exelin 2 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.