Nu gäller ångerrätt även vid gatuförsäljning

Nu gäller ångerrätt även vid gatuförsäljning

Den 13 juni 2014 infördes förändringar i distans- och hemförsäljningslagen, varvid lagen byter namn till "lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler". Förändringarna i lagen medför en rad förbättringar för konsumenterna.

Lagförändringarna har sin grund i EU-direktivet om konsumenträttigheter som antogs hösten 2011. Nedan tar vi upp de viktigaste förändringarna i lagen.

Ångerrätt vid gatuförsäljning

Lagens tillämpningsområde utökas så att den även omfattar gatuförsäljning. Detta betyder att konsumenter som bland annat ingår avtal på gator, torg och badstränder kan ångra sina köp. Det krävs dock att det totala priset på köpet uppgår till 400 kronor eller mer. 

Ångerfrist gäller vid ingått avtal

Enligt den nya lagändringen kommer ångerfristen på 14 dagar att börja löpa redan när en konsument får första informationen om ångerrätten, istället för som i de gamla reglerna vid efterköpsinformationen. Om en konsument till exempel köper ett abonnemang via telefon innebär den nya regeln att ångerfristen börjar löpa redan när avtalet ingås och konsumenten får information under telefonsamtalet. Vidare kan en näringsidkare ta ut ersättning för värdeminskning när en konsument ångrar ett köp.

Ångerrätt vid använd vara

Precis som tidigare har en konsument rätt att undersöka en vara. Nytt i lagen är att en konsument kan ångra ett köp även om han eller hon har hanterat varan i större omfattning än vad som varit nödvändigt. Om en konsument ångrar sig har näringsidkaren då rätt att få ersättning för en varas värdeminskning – vilket innebär att konsumenten får tillbaka mindre pengar än vad han eller hon ursprungligen betalat för varan.

Det införs även två nya standardblanketter för hantering av ångerrätten. Den ena blanketten används för information om ångerrätten och den andra är en ångerblankett som används när konsumenten vill ångra sig.

Otydligheter kan skapa problem

Enligt Konsumentverket välkomnar man stora delar av den nya lagen, men ser samtidigt en risk för tolkningsproblem. Det gäller bland annat vad som ska räknas som affärslokal och vad som inte ska göra det, vilket inte är tydligt formulerat. Detta kan medföra att tvister uppstår mellan konsumenter och näringsidkare om vad som är affärslokal.

Paavo Fagerlund 9 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.