När vårdnadstvisten är ett faktum – så går en domstolsprocess till

När vårdnadstvisten är ett faktum – så går en domstolsprocess till

Ibland har föräldrar svårt att komma överens om hur barnen ska vistas hos vardera förälder i samband med separation eller vid ett senare tillfälle. En sista utväg blir att vända sig till domstolen – i detta fall tingsrätten – vilket för många kan vara en både jobbig och förvirrande process. I detta inlägg ska jag försöka att kortfattat förklara hur en process av detta slag kan se ut.

Stämning lämnas till domstolen

En process i domstolen inleds då en förälder, ofta med hjälp av ett juridiskt ombud, skickar in en stämning till domstolen. Av stämningen ska framgå vad parten vill och önskar gällande barnen. Stämningen delges den andra föräldern som också ges tillfälle att i skrift förklara vad hen vill och önskar gällande barnen.

Muntlig förberedelse – möjlighet till förlikning

Domstolen brukar också tidigt bestämma en dag då parterna ska träffas tillsammans med en domare i domstolen, en så kallad muntlig förberedelse. Vid den muntliga förberedelsen, som på inget sätt ska ses som en huvudförhandling, går domaren tillsammans med parterna igenom målet och pratar om vad som kommer att hända härnäst. Domaren brukar också efterhöra möjligheten för parterna att komma överens, detta kallas för förlikningsdiskussioner. Vid den muntliga förberedelsen kan domaren, på uppmaning av någon av parterna, fatta ett tillfälligt beslut, exempelvis om vart barnen ska bo under tiden som processen pågår. Detta kallas för ett interimistiskt beslut.  

Möjlighet till samtal och utredning av barnets bästa
Den muntliga förberedelsen brukar avslutas med att parterna tillsammans med domaren diskuterar den kommande processen. I vissa fall kan man komma överens om att parterna ska gå i samtal hos familjerätten i syfte att förbättra sin kommunikation och att man därefter ska höras på nytt i syfte att utreda huruvida parterna lyckats nå en överenskommelse. I vissa fall bestämmer domstolen att en utredning ska inhämtas från stadsdelsförvaltningen. En sådan utredning syftar till att klargöra vad som är bäst för barnet i det enskilda fallet.

Huvudförhandling – när parterna inte enats

Inom ramen för en process kan domstolen bestämma att flera muntliga förberedelser ska hållas. Om parterna inte lyckas nå en överenskommelse kommer processen emellertid så småningom att leda till en huvudförhandling. Vid huvudförhandlingen träffar man återigen domaren, ofta tillsammans med tre nämndemän, men denna gång i en större sal. Till huvudförhandlingen får vardera part åberopa den bevisning som man önskar att domstolen tar del av, det kan vara skriftliga handlingar såväl som vittnen som har olika iakttagelser att berätta om.

Dom och överklagan

Efter att domstolen tagit del av bevisningen och hört vad båda parter har att säga i övrigt meddelar domstolen en dom. Ofta tar det ett par veckor för domstolen att meddela domen, det är således ingenting som parterna får del av vid huvudförhandlingen. I domen anges vad domstolen bestämt gällande parternas barn och skälen för detta. Med domen är processen i tingsrätten över. Om man inte är nöjd med vad tingsrätten bestämt kan man överklaga domen till hovrätten och be att hovrätten prövar saken. Det är dock inte säkert att hovrätten bestämmer sig för att inleda en överprövning av målet.

Det är inte att rekommendera att inleda en process i domstolen utan att först ha talat med en jurist med kompetens inom dessa frågor. Har du juristförsäkring hos HELP är du välkommen att kontakta våra jurister så hjälper vi dig.

Emelie Andersson 3 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.