Med Attefallshus slipper du bygglov

Med Attefallshus slipper du bygglov

Vet du om att det numera är tillåtet att bygga ett friliggande hus på tomten som är hela 25 kvadratmeter stort?

Sedan den 2 juli 2014 är det tillåtet att, utan bygglov, uppföra en byggnad med upp till 25 kvadratmeters byggnadsarea och med 4 meters nockhöjd på en tomt som är bebyggt med en- eller tvåbostadshus. Så länge huset uppförs 4,5 meter från din tomtgräns krävs inget byggnadslov. Däremot krävs en anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked.

Om huset uppförs närmare din tomtgräns än 4,5 meter krävs din grannes medgivande. Om din granne inte samtycker måste du söka bygglov och byggnadsnämnden får avgöra om byggnaden tillåts eller ej.

För det fall din granne har för avsikt att uppföra ett Attefallshus och har fått startbesked saknas det möjlighet för dig att överklaga detta. Om du är missnöjd med husets placering, utformning eller användning, kan du göra en anmälan till byggnadsnämnden som då ska påbörja ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot plan- och bygglagstiftningen eller startbeskedet.

För mer information angående Attefallshus, se Boverkets hemsida .

Nadja Forsman 5 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.