Lagändringen som ska försvåra egenmäktighet med barn

Lagändringen som ska försvåra egenmäktighet med barn

Det har länge varit möjligt att i vissa fall föra bort och undanhålla barn från den andra föräldern, utan konsekvenser från samhället. Luckor i lagen har gjort egenmäktighet med barn möjligt - och de drabbade har förblivit hjälplösa. Med en planerad lagändring ska det framöver bli lättare att döma gärningsmannen för brott.

Ökat antal anmälningar

Egenmäktighet med barn är ett brott som föreligger när någon egenmäktigt skiljer barn under 15 år från den som har vårdnaden. Brottet ser olika ut idag beroende på om gärningsmannen är vårdnadshavare för barnet eller inte. Om någon som inte har del i vårdnaden olovligen för bort eller undanhåller ett barn från dess vårdnadshavare, döms han eller hon för egenmäktighet med barn. Har gärningsmannen själv del i vårdnaden är ansvaret begränsat till enbart olovligt bortförande. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har antalet anmälda brott om egenmäktighet med barn ökat stadigt sedan 1975. Under förra året kom det in 1 924 anmälningar till polisen för egenmäktighet med barn.    

Bristfällig lagstiftning

För ett par år sedan kom ett antal uppmärksammade rättsfall i Högsta domstolen som visade att det inte var olagligt att hålla kvar ett barn i ett annat land mot den ene vårdnadshavarens vilja. Bland annat gällde det ett fall där en mamma anmälde sin före detta man för att hålla kvar deras barn i utlandet mot hennes vilja. Mannen hade tagit med barnen till Somalia för att hälsa på hans släktingar. Mamman gav sitt medgivande till detta eftersom barnen endast skulle vara borta ett par månader. När mannen kom tillbaka till Sverige hade han dock inte barnen med sig. Trots att mannen lovade att ta hem barnen hände inget. I stället blev barnen kvar i Somalia i flera år. Mannen friades i Högsta domstolen, eftersom mamman tillåtit mannen att ta med barnen på semester i landet. Högsta domstolen var tydlig med att den inte kunde döma mannen samt antydde att det var en lucka i lagen som borde rättas till.

Krav på förändring

Både Riksåklagarmyndigheten och Åklagarmyndigheten har i skrivelser till justitiedepartementet efterlyst en översyn av lagtexten. På uppdrag av regeringen har en utredare granskat frågan och kommit fram till att även "olovliga kvarhållanden" skall kriminaliseras.  Regeringen överlämnade i januari i år en remiss till Lagrådet där man föreslår att straffansvaret för egenmäktighet med barn när gärningsmannen själv har del i vårdnaden utvidgas till att omfatta både olovliga bortföranden och olovliga undanhållanden av ett barn. Lagändringen föreslås träda ikraft den 1 juli 2014.

Det kommer att finnas praktiska problem även efter en lagändring om barnet befinner sig i ett land som Sverige inte har diplomatiska förbindelser med. Men med lagändringen visar man att även om man får ta med barnet till ett annat land, så får man inte behålla det där. Detta blir nu olagligt enligt det nya lagförslaget.

 

Paavo Fagerlund 9 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.