Konflikt- och försoningsmetoden – ett ökat fokus på barnet i vårdnadsmål

Konflikt- och försoningsmetoden – ett ökat fokus på barnet i vårdnadsmål

I dagens inlägg tar vi upp en metod som heter "Konflikt och försoning" och som börjat användas på prov av tingsrätter i vårdnadstvister runt om i Sverige sedan 2009. Modellen ämnar att stärka barnperspektivet och öka antalet samförståndslösningar i mål som rör barn.

Positiva resultat i Norge

Konflikt och försoning har sitt ursprung i Kalifornien i USA och har sedan ett antal år tillbaka använts som en metod vid vårdnadstvister i Norge. Metoden har använts i hela Norge och har sedan införandet hunnit utvärderas noggrant. Vid tvistelösning i Norge har metoden medfört att väsentligen fler vårdnad-, boende och umgängestvister gått att lösa i samförstånd. Domare, sakkunniga och juridiska ombud har uppgett att metoden innebär en fördel för barn och föräldrar bland annat genom att föräldrar får möjlighet att pröva temporära lösningar som kan justeras under tiden.

Metoden ska förbättra barns levnadsvillkor

Det huvudsakliga syftet med den nya metoden är att arbeta mot en långsiktig och hållbar förbättring av barns levnadsvillkor. Det har visat sig att barn som haft sin uppväxt påverkad av vårdnadskonflikter oftare än andra barn förekommer hos Socialtjänsten. Sådana barn tenderar att tidigt i sitt liv komma i kontakt med flera myndighetspersoner och det kan vara svårt för barnen att förstå vad olika myndighetsinsatser innebär. Forskning har visat att barn som varit involverade i långdragna vårdnads-, boendes, och umgängeskonflikter far illa genom att de tvingas till lojalitetskonflikter mellan föräldrar och genom att de tar på sig skulden för föräldrarnas konflikt. Utdragna vårdnadskonflikter riskerar att traumatisera barn. 

Utökat samarbete mellan tingsrätter och familjerätter

Arbetsmodellen innebär ett utökat samarbete mellan landets familjerätter och tingsrätter genom att båda instanserna i större utsträckning involveras i mål som berör barn. Den kombinerar familjerätternas sakkunnighet angående barn med tingsrätternas kunnande inom medling. Konflikt och försoning flyttar fokus från föräldrars konflikt och inriktar sig i stället på att nå varaktiga lösningar i linje med barnets bästa. Genom familjerättens involvering erbjuds föräldrar och barn stödinsatser genom hela processens gång.

Konflikt och försoning i praktiken

Om parter i ett mål som berör barn samtycker till att använda metoden, och om metoden lämpar sig för målet, kommer en familjesekreterare utöver en utsedd domare att delta vid tingsrättsförhandlingarna. Parternas ombud antar en mer undanskymd roll där de i mindre utsträckning företräder sina parter och i större utsträckning stöttar sina parter i målet. Den utsedda domaren riktar sig i större utsträckning direkt till parterna för att utreda vad konflikten handlar om och familjerättssekreteraren ska presentera och bidra med generella sakkunskaper om barn och barnets bästa. Lyckas parterna med stöd av ombud, domare och familjerättssekreterare nå en samförståndslösning sätts målet ut till en andra förhandling längre fram i tiden. Under tiden fram till den andra förhandlingen kommer familjerättssekreteraren träffa de aktuella barnen, träffa föräldrarna, eventuellt träffa förskolepersonal och andra personer som varit i kontakt med de aktuella barnen. Familjerättsekreteraren ska utifrån sådana möten försöka hjälpa parterna att nå en flexibel och varaktig lösning i enlighet med barnens bästa.

Vid den efterföljande andra förhandlingen lämnar parterna sina redogörelser över sina erfarenheter sedan den första förhandlingen. Familjerättsekreteraren redogör för hur parternas sammarbete fungerat och återger upplysningar som inhämtats från involverade parter. Därefter fortgår medlingsförhandlingar mellan parterna där de förhoppningsvis ska kunna nå en slutgiltig varaktig lösning i enlighet med barnets bästa. Kan parterna trots det starka inflytande av familjerättens sakkunskaper och tingsrätternas kunnande inom medling inte nå en slutgiltig lösning måste målet därefter övergå till vanlig tvistelösning inom vårdnad-, boende, umgängestvister.

Positivt mottagande i Sverige

Den nya metoden har mottagits väl i Sverige efter införandet 2009. Parter har i större utsträckning och med sakkunnigas hjälp kunnat nå varaktiga lösningar i enlighet med barnets bästa och det har på så sätt minskat antalet barn som utsätts för långa traumatiserande tingsrättsprocesser. Det har i många fall inneburit betydligt mer tidseffektiva processer vilket också innebär att tingsrätter kan lägga mer tid på brottmål och övriga tvistemål.

Har du frågor om vårdnads-, boende-, och umgängestvister är du som kund hos HELP varmt välkommen att kontakta oss med dina frågor!

Christopher Ljungné 3 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.