Föräldrars underhållsskyldighet

Föräldrars underhållsskyldighet

Det är inte ovanligt att barn som har separerade föräldrar bor mer hos den ena föräldern och träffar den andra föräldern mer sällan, eller kanske inte alls. Vad är det då som gäller för föräldrarnas underhållsskyldighet för barnen?

Enligt Föräldrabalken ska föräldrar ansvara för underhåll åt sina barn till dess barnen fyller 18 år. Hur stort underhållet ska vara bestäms av vad som är rimligt med tanke på barnens behov och föräldrarnas ekonomi. Om barnen fortfarande går i skolan när de fyller 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga under resten av skolgången också, dock längst till dess barnen fyller 21 år.

Om barnen bor mer hos sin ena förälder ska den andra föräldern bidra med underhåll. Den förälder som bor med barnen varaktigt uppfyller oftast sin del av underhållsskyldigheten genom att betala för barnens dagliga behov, till exempel boende, mat och kläder. I vissa fall ska en förälder betala underhållsbidrag även när barnen bor växelvis hos båda föräldrarna men det är ett undantag som jag inte går närmare in på här.

Den förälder som inte bor med barnen uppfyller sin del av underhållsskyldigheten genom att betala ett underhållsbidrag. Storleken på bidraget bestäms av vilka behov barnen har. Föräldrarna ska sedan sinsemellan svara för kostnaden för respektive barns underhåll efter sin förmåga.

Om den förälder som är underhållsskyldig har mycket god ekonomi kan det också bli aktuellt med ett så kallat standardtillägg. Det är ett tillägg som har som syfte att ge barnen rätt till en likvärdig standard hos båda sina föräldrar.

Ett underhållsbidrag fastställs i ett avtal mellan föräldrarna, eller av domstol om föräldrarna inte kommer överens. 

Om föräldrarna inte kan enas om ett underhållsbidrag, eller om den förälder som är underhållsskyldig inte betalar underhållsbidraget eller betalar mindre än 1 573 kronor i månaden, kan den förälder som barnet bor hos istället få underhållsstöd från Försäkringskassan.

Är du kund hos oss och i en situation där du inte kan komma överens med den andra föräldern om hur stort underhållsbidraget ska vara? Välkommen att kontakta HELP så får du hjälp av någon av våra jurister!

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.