Det ska du tänka på när ni avtalar om enskild egendom

Det ska du tänka på när ni avtalar om enskild egendom

Makar kan genom ett avtal, ett så kallat äktenskapsförord, förordna om att viss egendom ska vara enskild och inte giftorättsgods. Detta innebär att den enskilda egendomen hålls utanför en bodelning och behålls av ägaren vid en separation. I dagens inlägg tar vi upp vilka arvsrättsliga konsekvenser enskild egendom medför.

Varför enskild egendom?

Enskild egendom är till att börja med något som makar inte behöver dela med sig av vid en skilsmässa, vilket också är anledningen till att makar väljer att göra viss egendom enskild genom ett äktenskapsförord . Det kan till exempel handla om ett generationsskifte eller dylikt, men medför i varje enskilt fall även andra arvsrättsliga konsekvenser.

Arv mellan makar

Makar ärver varandra enligt lag under förutsättning att de har gemensamma barn eller inga barn alls med fri förfoganderätt. Detta innebär att makarnas släktingar ärver dem först när båda makarna har gått bort. Har någon av makarna särkullbarn, det vill säga barn som den andra maken inte är förälder till, kommer särkullbarnet dock att ärva sin förälder direkt vid förälderns bortgång. Har maken både särkullbarn och gemensamma barn kommer den efterlevande maken enbart ärva de gemensamma barnens andel av arvet med fri förfoganderätt. Det bör nämnas att makar även kan ärva varandra genom ett testamente i andra fall, men att de dock aldrig kan avtala bort ett särkullbarns rätt till laglott .

Enskild egendom styr efterarvet

Vid de tillfällen som makar ärver varandra ärver de även varandras enskilda egendom, eftersom enskild egendom ingår i kvarlåtenskapen efter den först bortgångne maken. I de fall makarna ärver varandra med fri förfoganderätt kommer därför förekomsten av enskild egendom att ligga till grund för fördelningen av efterarvet, det vill säga den slutliga fördelningen av arvet som sker när båda makarna har gått bort.

Konsekvenser när all egendom är enskild

Om makarna har upprättat ett äktenskapsförord varigenom all deras egendom ska vara enskild, kommer släktingar till den make som hade mest enskild egendom att erhålla mer än hälften av kvarlåtenskapen efter den sist bortgångne maken. Detsamma gäller om enbart en av makarna haft enskild egendom, oavsett om det rört sig om någon enstaka tillgång.

Att avtala om enskild egendom har ingen egentlig betydelse om makar enbart har gemensamma barn, eftersom barnen då kommer att ärva båda föräldrarna, men det styr fördelningen av efterarvet i övriga fall. Enskild egendom har därmed inte enbart betydelse för hur mycket ett särkullbarn har rätt att få direkt vid sin förälders bortgång, utan påverkar även övriga släktingars efterarvsrätt.

Om du har frågor eller vill förordna om enskild egendom i ett äktenskapsförord får du som kund hos HELP kostnadsfri hjälp av våra jurister . Välkommen!

Belma Ljutika 4 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.